Dynäs II

Ideella Föreningen Dynäs II

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Årsmöte 2013

Föreningen Dynäs II hade sitt årsmöte den 12 mars 2013 i Svanö FH. Ordf. Lars Karlstedt öppnade mötet och efter en stunds tystnad för att hedra under året avlidna medlemmar, vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till att leda årsmötet valdes Kerstin Kristiansson-Karlstedt och under hennes vana händer var punkterna på dagordningen snabbt avklarade. Det blev idel omval till styrelseposterna, och de förändringar i stadgarna som styrelsen föreslagit godkändes av mötet.

Efter möte och fika berättade undertecknad om några märkesbogserare vid Norrlandskusten och Åke Öberg redogjorde för de arbeten som utförts under året, både på DYNÄS II och på kajen i Svanö. Ett trettiotal medlemmar hade mött upp, vilket var något mindre än förväntat.