PROTOKOLL

 

Ideella föreningen DYNÄS II

Årsmöte 2020 10 22 kl. 19.00

Plats: Svanö Folkets Hus

 

 

 • 1. Mötets öppnande.

Mötet öppnades av ordförande Åke Öberg. En tyst minut hölls för medlemmar som avlidit under året.

 

 • 2. Fastställande av dagordning.

            Förslag till dagordningen godkändes.

 

 • 3. Närvarande röstberättigade medlemmar.

            13 röstberättigade medlemmar var närvarande.

 

 • 4. Godkännande av kallelse i behörig tid.
  Årsmötet konstaterade att kallelsen var utskickad i behörig tid.

 

 • 5. Nya medlemmar.

            Föreningen har fått en ny medlem. På Facebook finns det 288 personer.

 

 • 6. Val av årsmötesfunktionärer.

            a   Ordförande. Till mötesordförande valdes Kerstin Kristiansson Karlstedt.

            b   Sekreterare. Till mötessekreterare valdes Åke Öberg.

            c   2 protokolljusterare tillika rösträknare. Laila Edin och Jonny Jönsson valdes.

 

 

 • 7. Behandling av verksamhetsberättelse.

a  Verksamhetsberättelse. Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

b  Ekonomisk berättelse. Den ekonomiska berättelsen föredrogs och godkändes.

            c   Revisorernas berättelse. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.

 

 

 • 8.  Beslut om ansvarsfrihet.

            Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet.

 

 • 9. Motioner från medlemmar.

            Inga motioner förelåg.

 

 • 10. Fastställande av medlemsavgift för 2021.

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för 2021 till 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj, oförändrat.

 

 

 • 11. Beslut om ersättningar och arvoden för styrelsen.

Årsmötet beslutade att inga arvoden skulle utgå till styrelsen. Reseersättning utbetalas till den som fått reseuppdrag från styrelsen eller sammankallande av båtgruppen.

 

 

 

 

 

 

 • 12. Fastställande av arbetsplan för innevarande år.

Bygga om propellerstyrning, målning, diverse underhåll, montera speakeranläggning.

Körningar i sommar: SCA, MSB, medlemsturer, livbåtsövning mm.

Arbetsplanen godkändes av mötet.

 • 13. Fastställande av ekonomisk plan för innevarande år.

Ekonomisk plan för innevarande år föredrogs. Ekonomiska planen godkändes av årsmötet.

 

 • 14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

            Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska var sju, oförändrat.

 

 • 15. Val av

            a  Kassör 2 år. Årsmötet valde Gudrun Forsberg, omval.

b Tre ledamöter på 2 år. Årsmötet valde Peter Nilsson och Jonny Jönsson, omval, samt nyval på Bo Berglund.

Åke Öberg, Anders Asplund och Lars Karlstedt har ett år kvar.

c  Båtgrupp varav en sammankallande. Årsmötet valde Jonny Jönsson, sammankallande, Peter Nilsson, Thomas Östman,  Måns Jeanson och Bernt Norlinder  samtliga omval och på ett år.

d  Sponsorgrupp varav en sammankallande. Årsmötet valde Bengt-Olof Näslund, sammankallande, och Thorbjörn Lindelöf för ett år, omval.

e  Val av två revisorer samt en revisorsersättare. Årsmötet valde Anders Malm på två år, omval, samt Åke Edlund som revisorsersättare på ett år, omval. Bengt Estman har ett år kvar.

 

 • 16. Val av tre valberedare varav en sammankallande. Årsmötet valde Susul Olsson, sammankallande, och Laila Edin på ett år, omval på båda. Årsmötet överlät till styrelsen att komma med förslag på ytterligare en person.

 

 • 17. Eventuella ytterligare val. Inga val förelåg.

 

 • 18. Eventuell information samt medlemmarnas frågestund. Åke tackade för förtroendet och informerade om kommande säsong. Lars-Erik Frage avtackades efter många år i styrelsen och Bo Berglund välkomnades in i styrelsen, Bo berättade om sig själv.

 

 • 19. Avslutning. Mötesordförande Kerstin Kristiansson Karlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

Årsmötesordförande    Årsmötessekreterare      Justerare                                       

                                                                            

Kerstin K Karlstedt       Åke Öberg                  Laila Edin      Jonny Jönsson

Torsdag 22 oktober har vi ett försenat årsmöte.

Svanö Folkets Hus 19.00.

Endast årsmöte, ingen bildvisning eller fika.

Med anledningen av situationen gällande Coronasmittan, så har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet.

VI återkommer med nu tidpunkt för mötet när läget har stabiliserat sig.

Torsdagen den 19 mars kl. 19.00 Svanö Folkets Hus.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar för det gångna året
Fika.